Hergebruikt riet voor Vismigratierivier

Uitgegraven rietblokken van de Makkumer Noordwaard worden per schip vervoerd naar de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Hierdoor kan er een robuuste rietoever van 400 meter bij de Vismigratierivier ontstaan.

Riet biedt bescherming

In het project Versterken Friese IJsselmeerkust werken Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en It Fryske Gea samen aan onder meer Natura 2000 maatregelen. Onderdeel hiervan is het uitgraven van droog riet op de Makkumer Noordwaard. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor waterriet. Riet dat in het water staat, biedt meer bescherming aan dieren: vissen vinden hier een geschikte paai- en schuilplek en vogels een veilig broed- en foerageergebied. Een speciale riettransplantatiemachine steekt blokken riet uit van 1 bij 2 meter met een dikte van 0,5 meter. Een schip vervoert de rietblokken naar de Vismigratierivier bij Kornwerderzand en vormen daar een natuurvriendelijke oever. Het overgeplante riet is sterker dan gezaaid of gestekt riet. Het kan beter tegen harde wind, hoge golven en wisselende waterstanden van het IJsselmeer. En watervogels vreten het minder aan.

Materialen hergebruiken

De blokken riet worden vastgezet met klei, opgegraven uit de Wide Wimerts tussen IJlst en Bolsward. En dat is niet het enige voorbeeld van hergebruikt materiaal bij de Vismigratierivier. Zo is afgelopen zomer grond en zand onder water aangebracht, afkomstig uit depot Oostpoort-Harlingen en uit de vaargeulen van het IJsselmeer. Op dit zandpakket zijn stenen gelegd als bescherming tegen golfslag. Deze stenen zijn vrijgekomen bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Mooie voorbeelden van hergebruik van materialen!